وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
زولا

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

فصل هشتم : صبر زرد vera aloe َََفصل هشتم : صبر زرد vera aloe
َََ
اسامى گوناگون صبر زرد
در مـازنـدران بـه گـیـاه صـبـر انجیر بغدادى مى گویند . در لهجه اصفهانى به صبر، چدروا مى گویند . صباده ، صبره ، آلوئه ، آلوئس و ازوا از اسامى دیگر صبر زرد است .
صـبـر زرد در زبان عربى به الوه ، الصبر و صباره ، در زبان لاتین به vera aloe، در زبـان انـگـلیـسـى بـه aloes، در زبـان آلمـانـى بـه aloe و در زبـان فرانسه به officinale aloes شهرت دارد .
گونه هاى مختلف گیاه صبر زرد
گیاه صبر زرد 5 گونه اصلى دارد که عبارتند از:
1 - صبر زرد، صبر، صبرهندى ، داربو - عود vera aloe
2 - شاخ بزى verrucosa aloe
3 - خرخ vaccillans aloe
4 - صبر فارسى ، صبر سیاه caballin aloe
5 - صبر سقوطرى socotrin aloe
مشخصات کلى صبر زرد
گ درخـتـى اسـت بـه بـلنـدى 150 تـا 180 سـانـتـى متر و برگهاى آن شبیه به برگ عنصل است ولى از آن بلندتر و عریضتر و اطراف برگها خارهاى محکم و کوتاه دور از هم وجود دارد .داخل برگ متخلخل است و مملو از ماده لزج بسیار تلخى است که دهان صبر است . صبر هم بصورت خوراکى و هم با ى مصرف مى شود. طبیعت گیاه صبر گرم و خشک است . این گیاه از تیره گل لاله بوده وگلهایى زرد رنگ دارد صبر زرد در نواحى گرم هندوستان و جـزایـر آنـتیل و شمال آفریقا رویش بیشترى دارد . قطعات صبر زرد خشک شده بخوبى بـه صـورت پـودر در مـى آیـنـد و در مـجـاورت ابـتـدا نـرم و ذوب شـده ، سـپـس با شعله درخشانى مى سوزد .
نسخه هاى شفابخش صبر زرد
َََ
1 - التیام زخم گوش و رفع عفونت آن با صبر زرد
جـهـت پـاک کـردن گـوش از عـفـونـت و چـرک و التـیـام زخـم داخل آن ، مقدارى پودر صبر زرد را با کمى زعفران پودر شده و روغن بادام شیرین مخلوط کـرده و داخـل گـوش بـریـزیـد . هـمـچـنـیـن چـکـانـدن آب بـرگ زیـتـون کـه بـا کـمـى عسل مخلوط شده باشد در داخل گوش در درمان امراض مذکور موثر است .
َََ
2 - درمان اگزما (خارش پوست ) با صبر زرد
100 گرم گیاه کامل و تازه صبر زرد را در هاون ریخته ، آنرا کوبیده و له نمایید، سپس آنـرا بـر روى پـوسـت بـمـالید و اثر جالب توجه آنرا در از بین بردن خارش پوست و درمان اگزما ببینید .
3 - دفع کرم روده با صبر زرد
خـوردن روزى دو نـخـود از پـودر صـبـر زرد کـه در کپسول ریخته باشند در دو وعده صبح و عصر موجب از بین رفتن کرمهاى دستگاه گوارشى بـویـژه کـرم روده مـى گـردد. جـهـت اثـربـخـشـى بـیـشـتر بهتر است همراه با کمى پودر گل بومادران ، برنگ کابلى (یا مغز بادام تلخ رنده شده ) مصرف شود .
4 - درمان یبوست با صبر زرد
وردن 1 تا 5/1 گرم پودر صبر زرد با 1 تا 3 گرم (هر 54 قطره مساوى یک گرم است ) تـنـطور ساده آن بعنوان دارویى مسهل جهت درمان یبوست بکار مى رود . (مصرف زیاد این گیاه خاصیتى مسهل و مقوى معده داشته ومصرف کم آن موجب لینت مزاج مى گردد و ملین (نرم کننده معده ) است )
5 - درمان قطع قاعدگى در زنان با صبر زرد
مـصرف مقدار کمى صبر زرد موجب باز شدن و به جریان افتادن خون قاعدگى در زنانى که عادت ماهانه آنها قطع شده یا به تاءخیر افتاده ، مى گردد.
تـذکـر: مصرف صبر زرد براى خانمهاى باردار مضر و خطرناک است ، زیرا عادت ماهانه را به جلو مى اندازد و موجب از بین رفتن و سقط جنین نیز مى گردد.
َََ
6 - رفع بند آمدگى ادرار با صبر زرد
اسـتـفـاده از صـبـر زرد بـه دلیـل داشـتـن خـاصـیـت مـلیـن و مـسـهـل عـلاوه بر باز نمودن جریان خون حیض در خانمها، موجب رفع بند آمدگى ادرار نیز مى گردد .مقدار مصرف آن 1 تا 5/1 گرم از پودر آن یا 1 تا 3 گرم از تنطور ساده آن است .
7 - نقش صبر زرد در ترشح صفرا
داروسازان سنتى ایران از گیاه صبر به عنوان دارویى صفراآور استفاده مى کردند و آنرا در تحریک ترشح صفرا موثر مى دانستند . امروزه نیز استفاده از صبر زرد به میزان کم (چند نخود) ترشح صفرا را افزایش مى دهد.
8 - ضد عفونى کردن زخمها و درمان سوختگى با صبر زرد
مـالیـدن پـودر صـبـر زرد که در کمى آب حل شده باشد به مدت چند روز متوالى زخمها و جـراحـات را ضـد عـفـونى کرده و موجب التیام سریع آنها مى گردد . همچنین ضماد له شده بـرگـهـاى تـازه گـیـاه صـبـر و بـسـتـن آن بـمـدت چـنـد سـاعـت سـبـب تحلیل ورم سوختگى و التیام زخم آن مى گردد.
َََ
9 - اثر درمانى صبر زرد در درمان مالیخولیا
روسـازان سـنـتـى ایـران از صبر زرد به عنوان دارویى مفید جهت تقویت حواس پنجگانه ، درمان مالیخولیا و بیشتر امراض دماغى و مغزى استفاده مى کردند . جهت معالجه مالیخولیا مـصـرف 2 گـرم صـبـر زرد پـودر شـده کـه بـا 2 گـرم مـصـطکى مخلوط شده و با کمى عسل خمیر شده باشد توصیه مى شود.
َََ
10 - درمان تنگى نفس با صبر زرد
صـبر زرد داروى مفیدى جهت اخراج اخلاط مختلف بدن بویژه اخلاط کهنه ریوى مى باشد . بـه هـمـیـن مـنـظـور اسـتـفـاده از تـرکـیـب 2 گرم پودر صبر زرد و 2 گرم پودر غاریقون بصورت کفلمه معالج خوبى جهت نرم کردن سینه و درمان تنگى نفس مى باشد .
11 - معالجه یرقان (زردى ) با صبر زرد
افرادى که از بیمارى یرقان (زردى ) رنج مى برند چنانچه کمى پودر صبر زرد (حدود 2 گرم ) را در کمى آب خنک حل کرده و میل کنند نتایج رضایت بخشى از آن خواهند دید .
12 - رفع رطوبت معده و روده با صبر زرد
ن بیشترین خاصیتى که براى گیاه صبر قائل شـده انـد تـاثـیـر ایـن گـیاه بر روى بیماریهاى معده و روده بویژه رفع یبوست ، رفع رطـوبـت و سردى آن و همچنین نابود کردن انگلهاى گوارشى مى باشد . جهت رفع امراض مـذکـور 2 گـرم صـبـر زرد را بـا 2 گـرم گـلبـرگ گـل سـرخ و 2 گـرم مـصـطـکى مخلوط کرده ، نرم ساییده و این مقدار را در 3 وعده روزانه میل کنید.
َََ
13 - درمان سردردهاى سرد مزاج با صبر زرد
خوردن 1 گرم پودر صبر زرد با 1 مثقال از پودر مصطکى که در 2 نوبت (صبح و عصر ) جهت رفع سردردهایى که در افراد سرد مزاج بوجود مى آید، مفید است .
14 - خواص طبى و مصارف دارویى روغن صبر زرد
از جـوشـانـدن گیاه صبر تازه در روغن زیتون بدست مى آید خواص طبى فراوان در مورد بـیـمـاریـهـاى پـوستى دارد. از جمله : مالیدن آن بر روى جراحات و زخمها سرعت التیام و بـهـبـود را در آنـهـا بـالا مـى بـرد . ضـمـاد آن بـه مـحـل سـوخـتـه شـده در روى پـوسـت اثـر قـاطـعـى در درمـان و بـهـبـود محل سوختگى دارد . چکاندن آن در گوش ، دردگوش را تسکین داده و در صورت وجود عفونت ، عفونت آنرا از بین مى برد . کسانى که از بیمارى اگزما (خارش پوست ) رنج مى برند از استعمال روغن صبر دریغ نورزند .
َََ
15 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى صبر زرد
از گـیـاه صـبـر بـه تـنـهایى یا بصورت ترکیب با داروهاى دیگر فرآورده هاى گیاهى مـتـعـددى تهیه مى کنند که در صورت مصرف مداوم به موقع و صحیح آنها نتایج رضایت بـخـشـى در درمـان بـیـمـاریـهاى مربوطه از آن خواهند دید. در زیر به چند نمونه از آنها اشاره مى کنیم .
الف - تهیه قرص ضد سوزش معده با صبر زرد
جـهـت تهیه قرص ضد سوزش معده کافى است 40 گرم پودر صبر زرد را در کمى لعاب تـخـم خـتـمـى حـل کـرده تـا بـصـورت خـمـیـر در آیـد. سـپـس خـمـیـر حاصل را به شکل قرصهایى کوچک در آورده (حدود 30 عدد قر(ص ) و روزى 2 قرص آنرا در موقع سوزش معده همراه با کمى آب میل کنید.
ب - تهیه قرص ضد کرم روده با صبر زرد
را بـا 10 گـرم گـل سـرخ ، 10 گـرم بـرنـگ کـابـلى و 10 گـرم کـتـیـراى گل مخلوط کرده ، نرم ساییده ، با کمى آب یا لعاب اسفرزه خمیر کرده ، خمیر را بصورت قـرصـهـاى کـوچکى در آورده و روزى 2 قرص میل نمایید. همچنین مى توانید از قرص ساده ضـد کرم و انگل روده که دستور تهیه آن در بند قبلى (قرص ضد سوزش معده ) ذکر شده ، استفاده کنید.
َََ
پ - تهیه مرهم معالج سل پوستى با صبر زرد
جـهـت تـهـیـه ایـن مـرهـم 1 مـثـقـال صـبـر زرد را بـا 1 مـثـقـال گـلنـار و 1 مـثـقـال اکـسـید دوزنگ (سبنکاء ) مخلوط کرده ، 3 مثقال تخم خرفه را نیز به آنها افزوده و نـرم بـکـوبـیـد، سـپـس بـا کـمى آب نارنج خمیر نمایید و پس از خوب بهم زدن بر روى زخمهاى بمالید و ببندید .
ت - تهیه پماد پایین آورنده فشار خون بالا با صبر زرد
15 گـرم پودر صبر زرد را با 20 گرم پودر حنا مخلوط نمایید، با کمى آب خمیر کرده و پـس از مـدتـى گـذاشـتـن ، آنـرا بـه کـف پـاهـا بـمـالیـد و ایـن عمل را چندین مرتبه دیگر تکرار کنید و اثر آنرا در پایین آوردن فشار خون بالا ببینید.
ث - تهیه قرص ضد دیابت با صبر زرد
1 مـثـقـال صـبـر زرد را بـا 1 مـثـقـال پـوسـت گـنـه گـنـه ، 1 مـثـقـال کـلمـبـو و 1 مـثـقال پوست بید مخلوط کرده ، نرم ساییده ، با کمى لعاب اسفرزه یا گـل ختمى خمیر نموده و خمیر حاصل را به شکل قرصهاى کوچک در آورده و هر شب در موقع خواب یک قرص میل کنید.
ج - تهیه مرهم ضد بواسیر با صبر زرد
جـهـت تـهـیـه ایـن مـرهـم ، 2 مـثـقـال صـبـر زرد را بـا 2 مـثـقـال عـنـاب ، 2 مـثـقال انجیر خشک و 2 مثقال مقل ازرق مخلوط کرده ، نرم ساییده ، با روغن کـوهـان شـتـر ذوب شـده خـمـیـر نـمـوده ، شـیـاف بـسـازیـد و هـر شـب یـک شـیـاف استعمال کنید.
چ - تهیه مرهم ضد گال (خارش پوست ) با صبر زرد
1 مـثـقـال صـبـر زرد را بـا 5 / 0 مـثـقـال جـوهـر گـنـه گـنـه و 4 مـثـقـال روغـن بـادام تـلخ مـخـلوط کـرده ، خـوب بـهـم زده و هـر شـب بـر مـحـل خـارش ضـمـاد کـنـیـد و ایـن عـمـل را تـا بـهـبـودى کامل ادامه دهید .
ح - روغن ماساژ صبر زرد
از روغـن مـاسـاژ گیاه صبر زرد جهت رفع خارش پوست و درمان اگزماى پوسستى ، کاهش درد و سوزش پوست که ناشى از سوختگى باشد و درمان زبرى و ترک استفاده مى شود.
َََ
ترکیبات
1 قاشق چایخورى اسانس معطر روغنى گیاه صبر
2 قاشق غذاخورى روغن زیتون
کمى پودر صبر زرد
روش تهیه روغن
طرز تهیه این روغن شبیه طرز تهیه روغن ماساژ آویشن (صفحه 36 ) است .
خ - کرم ضد سوختگى صبر زرد
ترکیبات
75 میلى لیتر روغن کنجد
75 میلى لیتر روغن استخراج سرد گیاه صبر
50 میلى لیتر تنطور گیاه صبر زرد
5 گرم پودر صبر زرد
5 گرم اکسید دوزنگ
25 گرم موم زنبور عسل
25 گرم لانولین
روش تهیه کرم
طرز تهیه این نوع کرم شبیه طرز تهیه کرم دارویى آویشن (صفحه 38 ) است .
دـ تنطور صبر زرد
از این تنطور جهت رفع سوزش معده ، تهیه محلولهاى ضد خارش و سوزش پوست ، تسکین درد گوش و محلولهاى ضد انگل و کرم روده استفاده مى شود .
ترکیبات
200 گرم گیاه صبر زرد خشک یا 600 گرم گیاه صبر تازه
200 میلى لیتر الکل
750 میلى لیتر آب
روش تهیه تنطور
روش تهیه این تنطور شبیه روش تهیه تنطور آویشن (صفحه 33 ) است .
َََ
ذـ شیاف ضد انگل و کرم روده صبر زرد
از ایـن لوسـیـون عـلاوه بـر درمـان اگزماى پوست ، جهت از بین بردن جوش و لک و کک مک پوست نیز استفاده مى شود.
ترکیبات
2 قـاشـق غـذاخـورى جـوشـانـده غـلیـظ گـیـاه صـبـر یا 2 قاشق غذاخورى پودر صبر زرد حل شده در آب گرم
2 قاشق غذاخورى پودر هلیله سیاه حل شده در آب گرم
1 قاشق غذاخورى تنطور گیاه صبر
روش تهیه لوسیون
طرز تهیه این لوسیون شبیه طرز تهیه لوسیون آویشن (صفحه 39 ) است .
فصل نهم : غازیاغى chenopodium
اسامى گوناگون غازیاغى
به گیاه غازیاغى پاکلاغى نیز مى گویند . قازایاقى ، غازایاقى ، غازایاغى ، قازپا، پاقازه و کلاغ پا از اسامى دیگر این گیاه است .
ایـن گـیـاه در زبـان عـربى به رجل الاوز، در زبان لاتین به chenopodium در زبان انـگـلیـسـى بـه foot _ goos، در زبان فرانسه به anserine و در زبان آلمانى به gansefuss شهرت دارد .
گونه هاى مختلف غازیاغى
1 - قـازایـاقـى سـفـیـد، سـلمـه سـفـیـد، آق پـازى ، فـسـا الکـلاب ، زربـیـح album chenopodium
2 - قازایاقى قرمز rubrum chenopodium
3 - قازایاقى کاذب hybridum chenopodium
4 - قره پازى halimus chenopodium
5 - اسفناج بیابانى henricus bonus chenopodium
6 - زربیح mural chenopodium
7 - جربوز (تیره اسفناج ) blitum chenopodium
مشخصات کلى غازیاغى
اسـت عـلفـى که در روى چمنها و باغها به حالت خودرو مى روید . ارتفاع آن حدود 20 تا 30 سـانـتـیـمـتـر اسـت و بـرگهاى آن سه قسمت است و به صورت پاى زاغ و کلاغ است . قـسـمـتـهـاى مـورد اسـتـفـاده دارویى و خوراکى آن برگ گیاه است . طعم برگها کمى تند، قـابـض و کـمـى شـیـریـن مـزه بـوده و مختصرى رنگ زرد دارد و ریشه آن تقریبا دایره اى شـکـل و گـره دار اسـت و گـره هـا نـیـز دایـره اى شـکـل هـسـتـنـد . رنـگ ظـاهـر ریـشـه گـیاه مـایل به زردى است ولى چنانچه ساییده شود بسیار سفید رنگ مى گردد . طبیعت غازیاغى گرم است .
نسخه هاى شفابخش غازیاغى
1 - درمان امراض کبدى با غازیاغى
ن روزانه 120 گرم آب غازیاغى تازه به تنهایى یا همراه با کاسنى وحشى ، آب کاهو و آب گـیـاه دنـدان شـیـر در صـبـح نـاشـتـا داروى بـسـیـار مـفـیـدى جهت درمان امراض کبدى بـخصوص قولنج کبدى مى باشد. بنابراین افرادى که به نحوى از بیماریهاى کبدى رنج مى برند از مصرف آن دریغ نورزند .
َََ
2 - رفع بند آمدگى ادرار با غازیاغى
جهت باز شدن مجارى ادرارى و رفع بند آمدگى ادرار در افرادى که به آن مبتلا شده اند . 30 تـا 60 گـرم گـیـاه غـازیـاغـى خـشـک را در یـک لیـتـر آب بـمـدت چند دقیقه دمکرده یا جوشانده و آب صاف شده آنرا بنوشند .
3 - تحلیل ورم و درد چشم با غازیاغى
تـازه را در یـک لیـتـر آب دمـکـرده و ابـتـدا بـا آب صـاف شـده آن پـلکها و اطراف چشم را بـشـویـیـد و سـپـس تفاله آنرا بر محل ورم چشم و پلک ضماد کرده و پس از چند ساعت آنرا بـشـویید . (تذکر این دستور باید 3 مرتبه در روز تکرار شود و در موقع مصرف باید توجه داشت که چشمها کاملا بسته باشد تا مایع کمپرس (ضماد) وارد چشم نشود)
4 - رفع درد و سوزش ناشى از گزیدگى حشرات با غازیاغى
اگـر فـردى قـسـمتى از بدنش را حشره اى گزنده ، نیش زده باشد کوبیده و له شده آنرا بر محل گزیدگى ضماد نماید .
5 - درمان بند آمدگى شیر در پستان با غازیاغى
جـهـت رفـع بـنـد آمدگى شیر در پستان مادران کافى است یک مشت از برگهاى تر و تازه غـازیـاغـى را کـوبـیـده و له نـمـایـیـد، سـپـس آنـرا بـه شکل ضماد بر روى پستان آنها بگذارید، شیر آنها را زیاد کرده و به جریان مى اندازد.
6 - التیام زخم سوختگى با غازیاغى
اسـتـفـاده از مـرهـم بـرگ غـازیاغى دارویى مفید جهت التیام زخم سوختگى و بهبود جراحات سـخـت پـوسـتـى مى گردد . براى تهیه این مرهم 40 گرم برگ غازیاغى تر و تازه را کـوبـیـده بـا کـمـى نـمـک یـا سـرکـه مـخـلوط کـرده ، خـوب بـهـم زده و بـر محل سوختگى ضماد کنید .
7 - درمان آنژیم و ورم و درد گلو با غازیاغى
100 گرم برگهاى تر و تازه غازیاغى را شسته و در آبکشى قرار دهید تا آب آن خارج شود، بعد آنرا در دستگاه پرس کوچک یا آب میوه گیرى دستى ریخته و پس از فشردن و له گـردیـدن ، آب یا شیره آنرا به صورت غرغره کردن در موقع گلو درد و آنژین بکار ببرید.
َََ
8 - نقش غازیاغى در دور کردن مورچه و حشرات از محیط
گـیاه غازیاغى به سبب بوى مطبوعى که دارد وسیله مناسبى جهت دور کردن و فرارى دادن مـورچـه هـا و حـشـرات از مـحـیـط مـى بـاشـد (زیـرا مـورچـه هـا و حشرات از بوى این گیاه گـریـزانـنـد ) جـهـت اثـر بـخـشـى بـهـتر مى توانید شاخه غازیاغى را با برگ گوجه فرنگى در محل اجتماع مورچه ها قرار دهید.
9 - درمان نقرس با غازیاغى
30 گرم غازیاغى خشک یا 60 گرم غازیاغى تازه را در یک قابلمه کوچک یا کاسه نسبتا بـزرگ و پـهـن قـرار داده ، روى آن 750 میلى لیتر آب سرد بریزید، آن را روى حرارت بـه جوش آورید بگذارید به مدت 15 الى 20 دقیقه به آرامى بجوشد تا یک سوم حجم آن کـم شـود، سـپـس آنـرا صـاف نموده و 3 بار در روز، هر بار یک فنجان از آنرا مصرف کنید.
10 - رفع بى اشتهایى با غازیاغى
گیاه غازیاغى گیاهى معطر و خنک بوده و در تحریک اشتها بخصوص در افرادى که دچار بـى اشـتـهـایـى شـده بسیار مفید است به همین منظور استفاده از این گیاه به صور مختلف دارویى (جوشانده ، دمکرده ، شیره گیاه تازه و شربت آن ) توصیه مى شود.
11 - تصفیه کردن خون با غازیاغى
خـوردن روزانـه 3 بار، (هر بار 5 تا 10 میلى لیتر) از شربت غازیاغى تازه یا 3 بار در روز هـر بـار یـک فـنـجـان از دمکرده 25 گرم غازیاغى خشک در 500 میلى لیتر آب به افرادى که از غلظت بالاى خون رنج مى برند توصیه مى شود.
12 - دفع سنگ کلیه و مثانه با غازیاغى
بذرهاى غازیاغى به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونى کننده نقشى موثر در زهکشى کردن و پـاک نمودن کلیه ، مثانه و مجارى ادرارى دارند. طریقه مصرف آن در بند 9 (درمان نقرس با غازیاغى ) ذکر شده است .
َََ
13 - نقش غازیاغى در درمان بیماریهاى لثه
نـتـایـج بـررسـى هـاى آزمـایـشگاهى حاصل از تجزیه غازیاغى نشان مى دهد که برگ و سـاقـه غـازیـاغـى حـاوى درصـد بـالایـى از ویـتـامـیـن ث هـسـتـنـد . بـه هـمـیـن دلیل نقشى موثر و مفید در جلوگیرى از فساد لثه ها و تقویت آنها دارند.
طرز مصرف
مـى تـوانـیـد از جـوشـانده یا دمکرده آن استفاده کنید و یا اینکه کمى از گیاه خشک را پودر کرده و بر روى لثه ها بپاشید.
14 - ضد عفونى و التیام زخمها با غازیاغى
در 500 مـیـلى لیتر دم کرده یا جوشانده داغ گیاه غازیاغى خیس کنید، سپس آن را بفشارید تا مایع اضافى آن خارج شود، بعد پارچه کمپرس را روى ناحیه صدمه دیده قرار دهید، هـنـگـامـى کـه کـمـپـرس سـرد یـا خـشـک شـد مـجـددا بـا اسـتـفـاده از مـحـلول داغ ، کـمـپـرس را تـکـرار کـنـیـد و ایـن عـمـل را تـا بـهـبـودى کامل زخمها ادامه دهید .
15 - درمان نفخ معده و روده با غازیاغى
جـهـت رفـع نفخ معده و روده ، 50 گرم بذر و 20 گرم برگ خشک شده غازیاغى را مخلوط کرده ، نرم ساییده و روزانه 2 بار، هر بار یک قاشق مرباخورى از آنرا نیم ساعت بعد از غذا بصورت کفلمه میل کنید .
َََ
16 - معالجه برص (لکه هاى سفید روى پوست ) با غازیاغى
جـهـت مـعـالجـه بـرص لازم اسـت ابـتـدا مـعـده و روده هـا را بـا مـسـهـل گـیـاهـى پـاک کـرده و سـپـس هـر روز 2 مـثـقـال پـودر بـذر غـازیـاغـى را بـا عسل مخلوط کرده و میل نمایید و این عمل را تا 15 روز متوالى تکرار کنید.
دستور دیگر
هـا بـا یـک مـسـهـل قـوى ، 4 مـثـقـال بـذر غـازیـاغـى را بـا 5 /0 مـثـقـال عـاقـرقـرحـا، 5/0 مـثـقـال ریـشـه تـریـد یـا ریـشـه درخـت تـوت و 5 /0 مـثـقـال زنـجـفیل مخلوط کرده ، نرم ساییده با عسل (به میزانى که خمیر شود) مخلوط کرده ، خـوب بـهم زده و هر روز کمى از آنرا میل نمایید، بعد در آفتاب نشسته و موضع را عریان کنید تا عرق نماید و این عمل را تا چند روز متوالى انجام دهید.
17 - نقش غازیاغى در زیبایى پوست و رفع چروک آن
هـنـد پـوسـتـى زیـبـا، روشـن و خـالى از چـروک داشـته باشند، چنانچه روزانه صورت و پـوسـتـشـان را بـا آب صـاف شـده دمـکـرده 40 گـرم (مـعـادل 8 مـثـقـال ) غـازیـاغـى (در یـک لیـتـر آب ) بـشـویـنـد و ایـن عمل را 2 بار در روز به مدت چند هفته متوالى انجام دهند نتایج رضایت بخشى از آن خواهند دید.
َََ
18 - رفع گرفتگى ماهیچه ها و درمان کمر درد با غازیاغى
ه از غـازیـاغـى چـه بـه صـورت خـوراکـى (جـوشـانـده ، دمـکرده و یا پودر آن ) و چه به صـورت اسـتـعـمـال خـارجـى (ضـمـاد، کـمـپـرس ، روغـن ، تـنـطـور و مـرهـم ) بـه دلیـل داشـتـن طبیعتى گرم در درمان کمر درد و رفع گرفتگى ماهیچه ها و تشنج عضلانى بـکـار مـى رود. مـردم قـدیـم جـهت مداواى درد کمر و رفع گرفتگى ماهیچه هاى سخت شده ، ضمن انداختن پوست دنبه گرم کرده بر کمر، برگ هاى غازیاغى را با کله بزغاله همراه با مغز آن بصورت آبگوشت پخته و مى خوردند مفید و موثر واقع مى شده است .
19 - تسکین درد عضلات و مفاصل با غازیاغى
لات بـخـصـوص در ناحیه مفصلها (نظیر زانو، آرنج و مچ دست ها و پاها) تمام اجزاى گیاه تـازه غـازیـاغـى (هـمـراه بـا ریـشه ، ساقه ، برگ و ...) را پس از شستن و خشک کردن در سـایـه ، پـودر کـرده و در کـمى آب به قدرى بجوشانید تا همانند شربت به قوام آید، سـپـس مـایـع به قوام آمده را در ظرف شیشه اى تیره رنگى ریخته و هر بار کمى از آنرا بـر عـضـو دردنـاک بـمـالیـد و ایـن عـمـل را تـا بـهـبـودى کامل ادامه دهید .
20 - خواص طبى روغن غازیاغى
غـازیاغى در درمان انواع امراض پوستى به کار مى رود . از جمله برص ( لکه هاى سفید روى پوست ) را برطرف ساخته و مالیدن مرتب آن به پوست صورت ، چین و چروک آنها را از بین برده و براى زیبایى پوست مفید است . ضماد روغن غازیاغى به اطراف چشم درد و ورم چشم بخصوص ورم ملتحمه آنرا از بین مى برد . مالیدن روغن غازیاغى که از تمام اجـزاى گـیاه به دست آمده باشد به دلیل داشتن طبیعت گرم و محرک در تسکین درد عضلات مفاصل که به علت سردى باشد مفید و موثر است .
طرز تهیه روغن غازیاغى
طرز تهیه روغن غازیاغى شبیه طرز تهیه روغن آویشن است (به صفحه 30 رجوع شود )
َََ
21 - فرآورده هاى گیاهى و دارویى غازیاغى
و دارویـى فراوانى دارد که در بندهاى فوق به تعدادى از آنها اشاره شد ولى این گیاه در زمـان کـنـونـى خواص طبى و دارویى فراوانى دارد که در بندهاى فوق به تعدادى از آنـهـا اشاره شد ولى این گیاه در زمان کنونى کمتر شناخته شده و فرآورده هاى گیاهى آن کمتر مورد استفاده قرار مى گیرد. در زیر جهت آشنایى بیشتر با فرآورده هاى گیاهى این گیاه به معدودى از آنها اشاره مى کنیم .
الف - شربت مقوى کبد غازیاغى
مواد لازم
15 گرم غازیاغى خشک
5 گرم کاسنى خشک
5 گرم کنگر خشک
5 گرم عناب خشک
750 میلى لیتر آب
500 گرم عسل یا شکر
روش تهیه شربت
سـتـه و در سبد بریزید تا آب آن برود . سپس آنرا در قابلمه اى ریخته و آب را به آن اضـافـه کرده ، 20 دقیقه بجوشانید تا آب آن به 500 میلى لیتر برسد. بعد آب آنرا صـاف کـرده و در ظرف دیگرى بریزید . عسل را به آرامى به آن اضافه نموده و آنقدر حرارت دهید تا شربت نیمه غلیظى بدست آید .
.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4038270

ابزار پرش به بالا